UZSĀKŠANA

Studiju līgumu Tu vari noslēgt personīgi ierodoties augstskolā vai ar pasta starpniecību.

Pirms došanās uz Augstskolu vai dokumentu nosūtīšanas pa pastu lūdzam veikt elektronisko reģistrāciju!

Iesniedzamie dokumenti:

 • Jāuzrāda pases vai personas apliecības oriģināls.
 • Jāiesniedz 1 fotogrāfija (3 x 4 cm).
 • Jāiesniedz vārda, uzvārda maiņu apliecinošu dokumentu, ja kādā no obligāti iesniedzamajiem dokumentiem un pasē reflektanta vārds vai uzvārds atšķiras, un kādā no dokumentiem nav norādīts reflektanta personas kods.
 • Jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija un jāuzrāda oriģināls (arī reflektantiem, kas vēlas studēt maģistrantūrā).
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis līdz 2004. gadam, jāiesniedz sekmju izraksts.
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis 2004. gadā un vēlāk un vēlies studēt pamatstudiju programmās, jāiesniedz Centralizēto eksāmenu Latviešu valoda un Svešvaloda sertifikātu kopijas un jāuzrāda oriģināls.
 • Maģistrantūras reflektantiem jāiesniedz arī profesionālā vai akadēmiskā bakalaura vai profesionālās kvalifikācijas diploma kopija un jāuzrāda oriģināls.
 • Jānoslēdz līgums, samaksājot iepazīšanās maksu 10 % apjomā.
 • Iepazīšanās maksa tiek iekļauta studiju maksā, ja tiek sāktas studijas, un netiek atmaksāta, ja reflektants studijas neuzsāk. No iepazīšanās maksas ir atbrīvoti augstskolas absolventi un ārvalstu reflektanti.
 • Ja vēlies studēt pamatstudiju programmās un neesi kārtojis centralizēto eksāmenu svešvalodā (Angļu valoda vai Vācu valoda), jāveic svešvalodas zināšanu līmeņa pārbaudes tests valodu grupas noteikšanai, ko var izdarīt pēc elektroniskās reģistrācijas studijām Augstskolas mājas lapā www.turiba.lv
 • Ja vidējo izglītību esi ieguvis ārvalstīs, jāiesniedz vidējo izglītību apliecinoša dokumenta notariāli apliecināts tulkojums latviešu, angļu vai krievu valodā, ja tā oriģināls nav kādā no šīm valodām un LR Izglītības un zinātnes ministrijas Akadēmiskās informācijas centra atzinums par iegūtās izglītības pielīdzināšanu vidējās izglītības līmenim.
 • Ja esi ārvalstnieks un reģistrējies studijām latviešu valodā, jāiesniedz latviešu valodas zināšanas apliecinošs sertifikāts, kas iegūts Latvijas Republikā licencētā programmā.

 

Reflektantiem, kas vēlas noslēgt studiju līgumu e-studiju (datorizētā tālmācība) programmās un nevar ierasties Augstskolā un to izdarīt klātienē, ir iespējams atsūtīt iepriekš minēto dokumentu kopijas pa pastu. Vidējās izglītības, augstākās izglītības un uzvārda maiņas dokumenta kopijām (ja nepieciešams) ir jābūt notariāli apstiprinātām, pases kopija un personas apliecība bez apstiprinājuma!

 
Dokumentus, kas nepieciešami, lai iestātos e-studijās, jāsūta uz adresi:
Biznesa augstskola Turība
Graudu iela 68, Rīga
LV – 1058
ar norādi: Studiju informācijas centram

 

Līgums Tev tiks nosūtīts parakstīšanai pa pastu, kuru pēc Tavas parakstīšanas būs jāsūta atpakaļ uz Augstskolu!
Pēc līguma noslēgšanas, uzņemšanas noteikumu izpildes un iepazīšanās maksas samaksas Tevi 5 darba dienu laikā imatrikulēs noteiktajā studiju programmā un nosūtīs pieejas paroles studiju materiāliem.

 

Papildus informāciju vari saņemt pa e-pastu:  talmaciba@turiba.lv

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"