Kā izmantot studiju materiālus

Sadaļā „Studiju materiāli un sekmes” pieejams studiju metodiskais nodrošinājums un tā būs visa Jūsu mācību vide.

Tabulā uzskatāmi redzams, cik un kādi studiju kursi Jums konkrētajā studiju gadā jāapgūst. Studiju kursu apguves secība nav svarīga, kā arī kārtējo pārbaudījumu un eksāmenu secībai nav nozīmes. E-studijās nav semestru, visi studiju gadā paredzētie studiju kursi (tai skaitā prakse, studiju darbs) jānokārto līdz līguma termiņa beigām.

Izvēloties studiju kursu, kuru apgūsiet, atvērsies jauna lapa Moodle vidē, kur būs pieejamas šādas sadaļas:

  • Studiju kursa apraksts:

Informācija par apgūstamo priekšmetu, kā arī ieteicamās izmantojamās literatūras saraksts.

  • Mācību materiāls:

Pamatā rakstveida, bet ir pieejams arī video, audio formātā.

Visi izstrādātie studiju materiāli ir paredzēti, lai tos studētu tiešsaistē, tādēļ laikā, kad nav pieejas pie datora, tos ir iespējams lasīt mobilajā telefonā.

  • Paškontroles jautājumi :

Palīgs patstāvīgā studiju kursu apguvē. Jautājumus iespējams aizpildīt neierobežotu reižu skaitu. Pēc testa aizpildīšanas redzamas pareizās un nepareizās atbildes. Atbilžu rezultāti pieejami tikai studentam, lai novērtētu savas zināšanas studiju kursā.

  • Kārtējie pārbaudījumi:

Norādīti visi kārtējie pārbaudījumi, kuri studentam ir jānokārto, lai tiktu pie eksāmena. Kārtējā pārbaudījuma izpildei nav noteikts laika limits, gatavais darbs jānosūta pasniedzējam izvērtēšanai uz e-pastu.

Ja nav skaidrs, kas kārtējā pārbaudījumā jādara, varat jautāt pasniedzējam pa e-pastu vai Moodlē.

Pasniedzēja vērtējums/atzīme būs redzams BATISā (pie kārtējiem pārbaudījumiem).

  • Noslēguma pārbaudījums:

Pieejama informācija par to, kāds būs gala pārbaudījums jeb eksāmens. Eksāmenu var kārtot, ja sekmīgi nokārtoti visi studiju kursā paredzētie kārtējie pārbaudījumi.

Eksāmenu iespējams kārtot gan klātienē, gan attālināti (izvēlas students), studentam iepriekš vienojoties ar pasniedzēju.

© 2018 Biznesa augstskola "Turība"